Berichtsdesigner BIRT

Erstellung von flexiblen Berichten.

Select a component to see open bugs in that component.

Component Default Assignee
Berichtsdesigner BIRT Jörg Jülkenbeck
Berichterstellung aus dem Metadatensystem